Klachten- en geschillenregeling

Pensioenfonds Horeca & Catering heeft een klachtenregeling en een geschillenregeling. Heb je een klacht? Dan kun je die schriftelijk bij ons indienen. De klacht wordt in behandeling genomen door de Unitmanager Marketing en Klantbediening ondersteund door een medewerker van de betrokken afdeling. Binnen een week na ontvangst van de klacht ontvang je een ontvangstbevestiging. Hierin staat de termijn waarbinnen op de klacht wordt gereageerd. Ben je het niet eens met de reactie op je klacht, dan kun je hiertegen bezwaar maken bij de directeur. Ben je het niet eens met een schriftelijk beslissing van het fonds? Dan kun je een geschil indienen bij de directeur. 


De directeur vervult tevens de rol van voorzitter van de bezwaarcommissie op basis van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Het is een ad hoc commissie. Dit betekent dat de commissie pas bijeenkomt nadat een bezwaar is ingediend tegen een besluit tot verlen(g)ing, wijziging of afwijzing van vrijstelling van de verplichting tot deelneming aan de pensioenregeling van het fonds. In deze procedure krijgt degene die het bezwaar heeft ingediend de mogelijkheid het bezwaar mondeling toe te lichten.