De raad van toezicht

Sinds 1 juli 2014 heeft Pensioenfonds Horeca & Catering een raad van toezicht. Intern toezicht richt zich op de formele toets van goed bestuur en op de evenwichtige belangenafweging. Dit betekent dat de raad van toezicht beoordeelt hoe het beleid tot stand is gekomen en of hierbij alle belangen evenwichtig zijn afgewogen. 

De raad van toezicht vervult zijn toezichtstaak zodanig dat het bijdraagt aan het effectief en slagvaardig functioneren van het pensioenfonds en aan een beheerste en integere bedrijfsvoering door het pensioenfonds. De raad van toezicht stelt zich op als gesprekspartner van het bestuur en kan ook gevraagd en ongevraagd advies geven. Eén keer per jaar maakt de raad van toezicht een rapport over het interne toezicht. 

Het reglement van de raad van toezicht beschrijft de samenstelling, wijze van benoeming en aftreden van de raad van toezicht en de taken, bevoegdheden, werkwijze en de verantwoordelijkheden van de raad van toezicht. Dit in overeenstemming met de invulling die Pensioenfonds Horeca & Catering aan intern toezicht wenst te geven. 

 

De samenstelling van de raad van toezicht

Heino van Essen

Heino van Essen (1946) is voorzitter, studeerde bedrijfseconomie en accountancy en had verschillende financiële en leidinggevende functies in het bedrijfsleven en de pensioensector. De voorzitter vervult meerdere toezichthoudende functies bij andere organisaties waaronder een zorgverzekeraar. Binnen de raad van toezicht richt Heino zich vooral op het functioneren van het bestuursmodel, sturing, premiebeleid en communicatie(beleid) van Pensioenfonds Horeca & Catering.

Anne Gram

Anne Gram (1965) studeerde bedrijfseconomie en rondde een MBA-studie af en is Chartered Financial Analist. Zij adviseert pensioenfondsen, is lid van beleggingsadviescommissies en houdt toezicht op pensioenfondsen. Binnen de raad van toezicht richt Anne zich vooral op het tot stand komen en de uitvoering van financieel-, premie- en beleggingsbeleid van Pensioenfonds Horeca & Catering. Uitbesteding vermogensbeheer en balansbeheer zijn ook Anne’s aandachtsgebied.

Bart de Ruigh

Bart de Ruigh (1956) studeerde ondermeer bedrijfskunde en rondde later een MBA-studie af. Hij had verschillende functies in het bedrijfsleven en de financiële sector zowel in binnen- als buitenland. Binnen de raad van toezicht richt Bart zich vooral op uitbesteding, administratieve organisatie, beleid en beheersing rond informatietechnologie en niet-financiële risico’s van Pensioenfonds Horeca & Catering.