Onze dekkingsgraad

Beleidsdekkingsgraad is 114% per eind februari 2018

Onze beleidsdekkingsgraad per eind februari 2018 is 114%. Daarmee is onze beleidsdekkingsgraad gelijk gebleven ten opzichte van eind januari 2018. Onze dekkingsgraad is niet hoog genoeg. Zie ook ons herstelplan.

Onze dekkingsgraad geeft aan in hoeverre wij in de toekomst de pensioenen kunnen betalen. Het geeft de verhouding weer tussen: 
• ons pensioenvermogen (dat wat wij nu bezitten), en; 
• onze pensioenverplichtingen (het pensioen dat wij – nu en in de toekomst – moeten betalen). 

 

Wij berekenen onze pensioenverplichtingen met de ‘rekenrente’

Met de rekenrente berekenen wij onze pensioenverplichtingen: het pensioen dat wij nu en in de toekomst moeten betalen. Als de rekenrente daalt, dan stijgen onze pensioenverplichtingen op dit moment. Wordt de rekenrente hoger, dan hoeven wij nú minder geld beschikbaar te hebben om de pensioenen nu en in de toekomst te kunnen blijven betalen. Daardoor daalt onze dekkingsgraad bij een lagere rekenrente en stijgt onze dekkingsgraad bij een hogere rekenrente. 

Onze toezichthouder de Nederlandsche Bank (DNB) stelt de rekenrente vast. De rekenrente geldt voor alle pensioenfondsen in Nederland.

 

Beleidsdekkingsgraad: de berekeningswijze per 1 januari 2015

Sinds 1 januari 2015 is de berekeningswijze van de dekkingsgraad met de rekenrente gewijzigd door nieuwe wettelijke regels voor pensioenfondsen. Deze regels zijn bedoeld om minder afhankelijk te zijn van een bepaald moment. In deze nieuwe regels is ook een nieuwe manier van berekenen opgenomen om uit te drukken hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. 

Tot en met 2014 berekenden wij onze dekkingsgraad aan het einde van elke maand (dus op basis van één bepaald moment). Vanaf 2015 moeten wij de ‘beleidsdekkingsgraad’ berekenen. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden (dus op basis van verschillende momenten). 

Onze beleidsdekkingsgraad stellen wij vast door aan het einde van elke maand de dekkingsgraad van dat moment te berekenen, deze op te tellen bij de dekkingsgraden van de daaraan voorafgaande 11 maanden en dat totaal te delen door 12. 

Tabel: de ontwikkeling van onze beleidsdekkingsgraad