Kosten en rendement

Onderstaande tabel geeft per beleggingscategorie een overzicht van het netto rendement in relatie tot de directe beheerkosten en transactiekosten als percentage van het gemiddeld belegd vermogen. Deze vergelijking is om de volgende redenen relevant: 

  • Voor beleggingen met een gunstige combinatie van risico en rendement kan een hoger kostenniveau aanvaardbaar zijn omdat een hoger rendement wordt verwacht. Pensioenfonds Horeca & Catering maakt deze afweging op basis van de ALM-studie. In deze studie bepaalt het bestuur de gewenste beleggingsmix op basis van de financiële positie van het fonds en de verhouding tussen rendement en risico van elke beleggingscategorie.
  • De mate van actief of passief beheer beïnvloedt de omvang van de kosten. Actief beheer brengt hogere kosten met zich mee dan passief beheer. Hiertegenover staat bij actief beheer een hoger verwacht rendement.
     


Uit de tabellen volgt dat de directe beheerkosten van private equity relatief hoog zijn in verhouding tot de directe beheerkosten van de overige beleggingscategorieën. Daar tegenover staat echter een hoger netto rendement wat een positieve bijdrage levert aan het realiseren van de doelstellingen van het beleggingsbeleid van het fonds. De volgende factoren beïnvloeden het kostenniveau van private equity: 

  • Bij private equity wordt in een aantal gevallen de vergoeding gebaseerd op de toezeggingen (commitments) in plaats van daadwerkelijk belegd vermogen. Daarnaast zijn de kosten in de opstartfase van een private equity-programma relatief hoog. 
  • Pensioenfonds Horeca & Catering heeft één programma manager aangesteld voor het beheer van de beleggingen private equity. Daarnaast belegt Pensioenfonds Horeca & Catering in een aantal (deels) aflopende extern beheerde fund-of-funds. De fondsen beleggen onderliggend in verschillende private equity-fondsen. De gerapporteerde directe beheerkosten bevatten ook de beheervergoedingen van de onderliggende private equity-fondsen. 
  • Bij private equity-fondsen wordt gewerkt met prestatievergoedingen. Deze vergoedingen worden pas betaald na het behalen van een vooraf gedefinieerd rendement. Deze prestatievergoedingen van zowel de fund-of-funds als de onderliggende private equity-fondsen maken onderdeel uit van de directe beheerkosten.