Maatschappelijk verantwoord beleggen

Pensioenfonds Horeca & Catering heeft als doelstelling op korte en lange termijn de beoogde pensioenuitkeringen aan haar deelnemers veilig te stellen. Het is daarom van groot belang dat wij de toevertrouwde middelen op een verantwoorde en solide wijze beleggen. Het behalen van een goed rendement voor onze deelnemers is hierbij het uitgangspunt, maar wij vinden het ook belangrijk dat dit op een maatschappelijk verantwoorde manier gebeurt. Daarom hebben wij een aantal richtlijnen opgesteld voor maatschappelijk verantwoord beleggen.

 

Uitsluiten van beleggingen

Pensioenfonds Horeca & Catering wil voorkomen dat wordt belegd in ondernemingen waarvan de bedrijfsactiviteiten niet passen bij de uitgangspunten van de werkgevers en de werknemers in de bedrijfstakken horeca en catering. Sinds 2008 hanteren wij een actief uitsluitingenbeleid. Om deze uitgangspunten te toetsen is in 2013 een nieuw onderzoek gehouden naar het belang van maatschappelijk verantwoord beleggen onder de werkgevers en werknemers. Uit dit onderzoek bleek dat de maatschappelijke thema’s arbeidsomstandigheden (kinderarbeid), mensenrechten, corruptie en milieu het zwaarst wegen. 

Deze maatschappelijke thema’s vormen tevens de basis voor de Global Compact Principes zoals geformuleerd door de Verenigde Naties. In samenwerking met een onafhankelijk researchbureau screenen wij ondernemingen op schendingen van deze UN Global Compact Principes. Ernstige schendingen kunnen reden zijn om niet in deze ondernemingen te beleggen. De vier thema’s gerelateerd aan deze principes worden hierna kort beschreven.

Mensenrechten

Bedrijven dienen de bescherming van internationaal geproclameerde mensenrechten te ondersteunen en te respecteren en zijn niet betrokken bij schending van deze mensenrechten. Bedrijven waarvan is vastgesteld dat zij mensenrechten stelselmatig schenden worden uitgesloten.

Arbeidsomstandigheden

Bedrijven respecteren conventies op gebied van kinderarbeid, gedwongen arbeid, discriminatie en vrijheid van vereniging en collectieve onderhandeling. Werknemers hebben recht op goede arbeidsomstandigheden en hebben recht op goede fysieke en mentale gezondheid. Bedrijven zorgen dat vrouwen en mannen gelijke behandeling krijgen en gelijke arbeidsomstandigheden hebben (geslachtsgelijkheid). Er vindt geen discriminatie plaats op basis van geslacht en/of geaardheid. Bedrijven waarvan is vastgesteld dat zij deze rechten in ernstige mate schenden worden uitgesloten.

Milieu

Bedrijven nemen initiatief in de ontwikkeling en verspreiding van milieuvriendelijke technologieën en nemen initiatief om grotere verantwoordelijkheid op milieugebied uit te dragen. Pensioenfonds Horeca & Catering sluit ondernemingen uit die ernstige milieuschade of natuurschade aanbrengen die binnen de invloedssfeer van de onderneming liggen.

Corruptie

Bedrijven gaan alle vormen van corruptie, waaronder uitbuiting en omkoping, tegen. Betrokkenheid van bedrijven bij corruptie kan leiden tot uitsluiting.

Ook wordt niet belegd in publieke en private ondernemingen die controversiële wapens zoals clusterwapens, nucleaire wapens en landmijnen maken. Per 1 januari 2013 bepaalt de Wet op het Financieel Toezicht dat in Nederland niet meer geïnvesteerd mag worden in clustermunitie. De wet houdt in dat pensioenfondsen niet meer mogen beleggen in bedrijven die betrokken zijn bij het ontwikkelen, produceren of verhandelen van clustermunitie. Pensioenfonds Horeca & Catering sluit al sinds 2008 ondernemingen uit die betrokken zijn bij deze activiteiten en voldoet daarmee aan de wettelijk vastgelegde bepalingen.

U vindt hier de uitsluitingslijst met daarop de beursgenoteerde ondernemingen waarin wij niet beleggen. Alle externe vermogensbeheerders die beleggen in beursgenoteerde aandelen, obligaties en/of converteerbare obligaties is gevraagd met deze uitsluitingen rekening te houden bij de uitvoering van het vermogensbeheer. 

Mede naar aanleiding van het in 2013 verrichte onderzoek onder werkgevers en werknemers in de bedrijfstakken horeca en catering is in 2014 gestart met het formuleren van beleid ten aanzien van beleggingen in staatsobligaties. Wij sluiten beleggingen in staatsobligaties uit van landen waartegen bepaalde sancties van de Europese Unie of Verenigde Naties zijn uitgevaardigd. Per 20 oktober 2014 zijn staatsobligaties van een aantal landen uitgesloten van belegging. De lijst van landen vindt u hier.

 

Actief investeren in maatschappelijk verantwoorde thema’s

In 2008 hebben wij onderzocht op welke wijze beleggingen in bepaalde thema’s een actieve bijdrage kunnen leveren aan maatschappelijk verantwoord beleggen. Een groot aantal thema’s is hierbij tegen het licht gehouden. Elk van deze thema’s is beoordeeld op aspecten van maatschappelijk verantwoord beleggen en transparantie én op het profiel van risico en rendement en de samenhang daarvan met de beleggingsportefeuille en de verplichtingen.

Dit onderzoek heeft in 2010 geleid tot een investering in private equity specifiek gericht op het investeren in schone technologieën. In 2012 hebben we hieraan een vervolg gegeven door middel van een tweede investering.

De investeringen vinden plaats in bedrijven die met hun producten en diensten de negatieve impacts op milieu sterk reduceren, elimineren en/of bijdragen aan een efficiënter gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Op deze manier levert onze private equity portefeuille een positieve bijdrage aan onder andere de volgende maatschappelijke thema’s:

  • het remmen en verminderen van de klimaatverandering;
  • natuur(bescherming);
  • maatschappelijk verantwoorde elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen zoals wind en zon;
  • efficiëntere en milieu- vriendelijkere maakindustrie;
  • innovatieve oplossingen voor de waterschaarste.

Om de potentiele negatieve impact van bedrijven te verminderen, voert de beheerder (Robeco) namens ons een actieve dialoog met de onderliggende beheerders van de private equity fondsen over hoe zij belangrijke maatschappelijke thema’s integreren in hun beleggingsproces. Zij worden aangemoedigd om de uitoefening ten aanzien van duurzaam ondernemen te verbeteren. Jaarlijks beoordeelt Robeco de beheerders op hoe hun bedrijven in de bedrijfsvoering rekening houden met de UN Global Contact Principes. Daarnaast worden thema’s zoals geslachtsgelijkheid, gezondheid en veiligheid meegenomen in de engagementactiviteiten van Robeco.

 

Corporate Governance en stembeleid

Pensioenfondsen beleggen ten behoeve van hun deelnemers grote sommen geld in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen. Mede bepalend voor de ontwikkeling van de waarde van die beleggingen is de kwaliteit van de “corporate governance” van deze ondernemingen. Hiermee wordt het geheel aan omgangsvormen bedoeld bij de onderneming en de bij die ondernemingen betrokken directe belanghebbenden (met name bestuurders, commissarissen en kapitaalverschaffers). Het gaat hier bijvoorbeeld om regels voor goed bestuur en goed toezicht. 

Wij hechten aan een goede corporate governance bij ondernemingen waarin wij investeren en hebben beleid opgesteld waarin wordt beschreven hoe wij hieraan invulling geven. Sinds 2005 wordt (op afstand) een actief wereldwijd stembeleid op de aandelen in de beleggingsportefeuille uitgevoerd. Wij hebben onze eigen stemrichtlijnen opgesteld en leggen door middel van publicatie op onze website en in het jaarverslag verantwoording af over het gevoerde stembeleid

Wij zijn aangesloten bij Eumedion. Bij deze stichting zijn diverse institutionele beleggers (pensioenfondsen, verzekeraars, banken en vermogensbeheerders) aangesloten die nauw samenwerken aan de invulling van hun verantwoordelijkheden ten aanzien van corporate governance. Eumedion behartigt de belangen van de bij haar aangesloten institutionele beleggers op het gebied van corporate governance en duurzaamheid. Dit om de governance, milieu- en sociale prestaties van beursvennootschappen te verbeteren.