Maatschappelijk verantwoord beleggen

Pensioenfonds Horeca & Catering heeft als doelstelling op korte en lange termijn de beoogde pensioenuitkeringen aan haar deelnemers veilig te stellen. Het is daarom van groot belang dat het pensioenfonds de toevertrouwde middelen op een verantwoorde en solide wijze belegt. Het behalen van een goed rendement voor onze deelnemers is hierbij het uitgangspunt, maar Pensioenfonds Horeca & Catering vindt het ook belangrijk dat dit op een maatschappelijk verantwoorde manier gebeurt. Daarom heeft Pensioenfonds Horeca & Catering een aantal richtlijnen opgesteld voor maatschappelijk verantwoord beleggen.

 

Uitsluiten van beleggingen

Pensioenfonds Horeca & Catering wil voorkomen dat wordt belegd in ondernemingen waarvan de bedrijfsactiviteiten niet passen bij de uitgangspunten van de werkgevers en de werknemers in de bedrijfstakken horeca en catering. Sinds 2008 hanteert Pensioenfonds Horeca & Catering een actief uitsluitingenbeleid. Om deze uitgangspunten te toetsen is in 2013 een nieuw onderzoek gehouden naar het belang van maatschappelijk verantwoord beleggen onder de werkgevers en werknemers. Uit dit onderzoek bleek dat de maatschappelijke thema’s arbeidsomstandigheden (kinderarbeid), mensenrechten, corruptie en milieu het zwaarst wegen. 

Deze maatschappelijke thema’s vormen tevens de basis voor de Global Compact Principes zoals geformuleerd door de Verenigde Naties. In samenwerking met een onafhankelijk researchbureau screent Pensioenfonds Horeca & Catering ondernemingen op schendingen van deze UN Global Compact Principes. Ernstige schendingen kunnen reden zijn om niet in deze ondernemingen te beleggen. Ook wordt niet belegd in publieke en private ondernemingen die controversiële wapens zoals clusterwapens, nucleaire wapens en landmijnen maken. Per 1 januari 2013 bepaalt de Wet op het Financieel Toezicht dat in Nederland niet meer geïnvesteerd mag worden in clustermunitie. De wet houdt in dat pensioenfondsen niet meer mogen beleggen in bedrijven die betrokken zijn bij het ontwikkelen, produceren of verhandelen van clustermunitie. Pensioenfonds Horeca & Catering sluit al sinds 2008 ondernemingen uit die betrokken zijn bij deze activiteiten en voldoet daarmee aan de wettelijk vastgelegde bepalingen.

U vindt hier de uitsluitingslijst met daarop de beursgenoteerde ondernemingen waarin Pensioenfonds Horeca & Catering niet belegt. Alle externe vermogensbeheerders die beleggen in beursgenoteerde aandelen, obligaties en/of converteerbare obligaties is gevraagd met deze uitsluitingen rekening te houden bij de uitvoering van het vermogensbeheer. 

Mede naar aanleiding van het in 2013 verrichte onderzoek onder werkgevers en werknemers in de bedrijfstakken horeca en catering is in 2014 gestart met het formuleren van beleid ten aanzien van beleggingen in staatsobligaties. Pensioenfonds Horeca & Catering sluit beleggingen in staatsobligaties uit van landen waartegen bepaalde sancties van de Europese Unie of Verenigde Naties zijn uitgevaardigd. Per 20 oktober 2014 zijn staatsobligaties van een aantal landen uitgesloten van belegging. De lijst van landen vindt u hier.

 

Actief investeren in maatschappelijk verantwoorde thema’s

In 2008 heeft Pensioenfonds Horeca & Catering onderzocht op welke wijze beleggingen in bepaalde thema’s een actieve bijdrage kunnen leveren aan maatschappelijk verantwoord beleggen. Een groot aantal thema’s is hierbij tegen het licht gehouden. Elk van deze thema’s is beoordeeld op aspecten van maatschappelijk verantwoord beleggen en transparantie én op het profiel van risico en rendement en de samenhang daarvan met de beleggingsportefeuille en de verplichtingen.

Dit onderzoek heeft in 2010 geleid tot een investering in private equity specifiek gericht op het investeren in schone technologieën. In 2012 hebben we hieraan een vervolg gegeven door middel van een tweede investering.

 

Corporate Governance en stembeleid

Pensioenfondsen beleggen ten behoeve van hun deelnemers grote sommen geld in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen. Mede bepalend voor de ontwikkeling van de waarde van die beleggingen is de kwaliteit van de “corporate governance” van deze ondernemingen. Hiermee wordt het geheel aan omgangsvormen bedoeld bij de onderneming en de bij die ondernemingen betrokken directe belanghebbenden (met name bestuurders, commissarissen en kapitaalverschaffers). Het gaat hier bijvoorbeeld om regels voor goed bestuur en goed toezicht. 

Pensioenfonds Horeca & Catering hecht aan een goede corporate governance bij ondernemingen waarin zij investeert en heeft beleid opgesteld waarin wordt beschreven hoe hieraan invulling wordt gegeven. Sinds 2005 wordt (op afstand) een actief wereldwijd stembeleid op de aandelen in de beleggingsportefeuille uitgevoerd. Pensioenfonds Horeca & Catering heeft eigen stemrichtlijnen opgesteld en legt door middel van publicatie op haar website en in het jaarverslag verantwoording af over het gevoerde stembeleid

Pensioenfonds Horeca & Catering is aangesloten bij Eumedion. Bij deze stichting zijn diverse institutionele beleggers (pensioenfondsen, verzekeraars, banken en vermogensbeheerders) aangesloten die nauw samenwerken aan de invulling van hun verantwoordelijkheden ten aanzien van corporate governance. Eumedion behartigt de belangen van de bij haar aangesloten institutionele beleggers op het gebied van corporate governance en duurzaamheid. Dit om de governance, milieu- en sociale prestaties van beursvennootschappen te verbeteren.