Wie is betrokken

Bij onze beleggingen zijn diverse organen betrokken: 

Het bestuur

Het bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor Pensioenfonds Horeca & Catering. Daaronder vallen ook de beleggingen. Het bestuur neemt onder meer besluiten over de beleggingsstrategie en de aanstelling of het ontslag van onze externe vermogensbeheerders.
 

De beleggingsadviescommissie

De beleggingsadviescommissie adviseert het bestuur over het vermogensbeheer. De adviescommissie bestaat uit drie onafhankelijke leden. De adviescommissie let onder meer op de beleggingsstrategie voor de lange termijn, de continuïteitsanalyses, het beleggingsplan en de risicoanalyse. Voor de commissie is een taakomschrijving opgesteld.
 

De afdeling Vermogensbeheer

De afdeling Vermogensbeheer bestaat uit vijf personen in dienst van het pensioenfonds. De afdeling belegt niet zelf, maar selecteert de partijen aan wie wij het beleggen uitbesteden (de externe vermogensbeheerders). Hierbij kijkt de afdeling onder meer naar de rendementen, de beleggingsfilosofie, de processen en de kwaliteit van de externe vermogensbeheerder. De afdeling Vermogensbeheer zoekt steeds de beste vermogensbeheerder per type belegging en onderhandelt scherp over de kosten.

Als een externe vermogensbeheerder is aangesteld, beoordeelt de afdeling Vermogensbeheer de prestaties van de vermogensbeheerder. De afdeling Vermogensbeheer let er ook op dat de beleggingen binnen de vooraf vastgestelde risicogrenzen blijven en beoordeelt de prestaties van de externe vermogensbeheerder. Als een externe vermogensbeheerder niet meer voldoet aan de strenge eisen en verwachtingen adviseert de afdeling het bestuur de externe vermogensbeheerder te ontslaan. Daarnaast zorgt de afdeling Vermogensbeheer ervoor dat nieuw gestorte premies worden belegd op de manier zoals die in het beleggingsbeleid is voorgeschreven.

 

De externe vermogensbeheerders

Wij maken gebruik van externe vermogensbeheerders. Deze vermogensbeheerders worden aangesteld om conform de randvoorwaarden, die Pensioenfonds Horeca & Catering opstelt, een deel van het pensioenvermogen te beleggen. Pensioenfonds Horeca & Catering is een lange termijn belegger en doet investeringen dan ook in dit lange termijn perspectief. Dit betekent ook dat wij de prestaties van een vermogensbeheerder over een langere periode beoordelen. Ook wordt de hoogte van de vergoeding aan de vermogensbeheerder geëvalueerd. Hetzelfde geldt voor de hoeveelheid transacties en de daarmee gepaard gaande transactiekosten. Zowel de betaalde beheervergoeding als de transactiekosten worden in ons jaarverslag gepresenteerd. Wil je zien welke vermogensbeheerders wij gebruiken, klik dan hier.